Privacy Policy Oblecto B.V.

Oblecto B.V.  hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Onze partners

Artikel 1. Algemeen

1.1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ………, hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Onze partners